Algemene voorwaarden aanneming van werk

 

FAB5+ Bouw B.V.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

FAB5+: FAB5+ Bouw B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK 62890239.

Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met FAB5+ of aan haar gelieerde entiteiten gesloten overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door FAB5+ schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomsten

Art. 2. 1. Alle aanbiedingen en offertes van FAB5+ zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door FAB5+, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

3. Opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging van FAB5+ gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

Artikel 3. Nakomingstermijn

Art. 3.1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat FAB5+ bij overschrijding van een termijn in gebreke dient te worden gesteld.

2. FAB5+ heeft het recht de termijnen van nakoming aan te passen, en /of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien niet tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens of goederen door FAB5+ zijn ontvangen; indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel indien andere, voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, daartoe aanleiding geven.

Artikel 4. Verplichting van de opdrachtgever

Art. 4.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat FAB5+ tijdig kan beschikken. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met FAB5+.

  • – over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
  • – over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
  • – over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
  • – De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  • – Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van FAB5+ behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Art. 5.1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel expliciet door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, of ongeschikt blijken voor hun specifieke doel in het werk, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat FAB5+ die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 6. Verplichting van FAB5+

Art. 6.1. FAB5+ is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. FAB5+ dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. FAB5+ is voorts verplicht de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van FAB5+ met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt FAB5+ zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
5. FAB5+ wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.
6. FAB5+ is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover FAB5+ deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.

7. FAB5+ vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan ernstige nalatigheid van FAB5+, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van FAB5+

Art. 7.1. FAB5+ is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan FAB5+ in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
2. FAB5+ is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van FAB5+, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.

3. Aansprakelijkheid van FAB5+ voor indirecte- en gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

4. Enige aansprakelijkheid op grond van de wet of op grond van dit artikel is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat haar verzekeraar eventueel in verband met de schade uitkeert.

5.  FAB5+ is niet aansprakelijk voor hetgeen, waartoe Opdrachtgever jegens derden zal worden gehouden, anders dan de rechtstreekse gehoudenheid van FAB5+ jegens Opdrachtgever als voortvloeiende uit deze voorwaarden. Opdrachtgever zal FAB5+ ter zake vrijwaren.

Artikel 8. Uitvoeringsduur

Art. 8.1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van FAB5+ komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

3. FAB5+ heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering waarvan de oorzaak niet enkel bij FAB5+ gelegen is, niet van FAB5+ kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is FAB5+ aan Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,- tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen Opdrachtgever FAB5+ nog verschuldigd is. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, de dag waarop FAB5+ overeenkomstig artikel 9, eerste lid, Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, of in diens risicosfeer gelegen zijn, dienen de daaruit voor FAB5+ voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 9. Opneming en goedkeuring

Art. 9.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van FAB5+ voltooid zal zijn, nodigt FAB5+ Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van FAB5+ en strekt ertoe, te constateren of FAB5+ aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan FAB5+ binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan FAB5+ is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan FAB5+ verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan FAB5+ bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Oplevering en onderhoudstermijn

Art. 10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 9 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. FAB5+ is verplicht de in artikel 9, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. FAB5+ is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 5, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 5, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid na oplevering

Art. 11.1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is FAB5+ niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van FAB5+, haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en FAB5+ van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel 12. Meer – en minderwerk

Art. 12.1. FAB5+ is gerechtigd meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen, althans de prijs voor de werkzaamheden te verhogen, in het geval dat:

  • – de omvang van de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever wordt vergroot;
  • – op verzoek van Opdrachtgever additionele werkzaamheden dienen te worden verricht;
  • – er kostenverhogende omstandigheden optreden die niet aan FAB5+ kunnen worden toegerekend.

2.  Minderwerk doet zich voor indien de omvang van de werkzaamheden in opdracht Van Opdrachtnemer afneemt. Kosten die FAB5+ heeft gemaakt met betrekking tot de geschrapte omvang van de werkzaamheden dienen door Opdrachtgever te worden vergoed.

3.  Minderwerk laat het recht van FAB5+ om in voorkomende gevallen schade te vorderen in de vorm van het positief contractsbelang onverlet.

4.  Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft FAB5+ recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
5.  Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van FAB5+ en van Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 13. Prijzen

Art. 13.1. Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief B.T.W, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

2. Waardevermindering van Nederlandse valuta alsmede kostenstijgingen voor FAB5+ die in redelijkheid niet door FAB5+ konden worden voorzien, dan wel kostenstijgingen ten gevolge van overheidsmaatregelen, geven FAB5+ het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Art. 14.1. Alle eigendomsrechten waaronder rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van het ontwerp (schetsen; tekeningen; plannen etcetera), dat in het kader van de opdracht door of namens Opdrachtnemer wordt vervaardigd, en intellectuele eigendomsrechten die eventueel berusten op het eindresultaat berusten bij FAB5+.

Artikel 15. Overmacht

Art. 15.1.  In geval van overmacht, is FAB5+ ontslagen van al haar contractsverplichtingen jegens Opdrachtgever. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst in de weg te staan, zoals onder meer, maar niet uitsluitend; ziekte of arbeidsongeschiktheid van FAB5+, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leveranciers althans niet-nakoming onder de met FAB5+ afgesproken condities, overlijden van eerste graads familieleden van FAB5+, bedrijfsstoring; of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening van FAB5+ onmogelijk of zeer bezwaarlijk maken.

Artikel 16. Betaling

Art. 16.1.  Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 14 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. Opdrachtgever wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft FAB5+ het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de FAB5+ verder toekomende rechten. De hoogte van de rente is overeenkomstig die van de wettelijke (handels)rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke (handels) rente, verhoogd met 4.

3. Iedere verplichting van Opdrachtgever is terstond opeisbaar ingeval de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

4. Door FAB5+ ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Opdrachtgever anders aangeeft.

5. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door FAB5+ afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 17. Kosten

Art. 17.1.  Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door FAB5+ worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € , waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van FAB5+ op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

Artikel 18. Zekerheid ontbinding en opzegging

Art. 18.1. FAB5+ is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, door Opdrachtgever, of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van FAB5+ op verdere vergoeding van de schade, of om zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien Opdrachtgever met enige verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en is FAB5+ gerechtigd naast opschorting van haar verplichtingen, ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

2. In het geval de opdracht door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is Opdrachtgever gehouden om alle kosten die FAB5+ in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt te vergoeden. Voorts dient Opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan FAB5+ te voldoen. Indien het honorarium afhankelijk is van de volledige volbrenging van de opdracht, is Opdrachtgever een deel van dat totale honorarium verschuldigd, evenredig aan het gedeelte van de opdracht dat inmiddels is uitgevoerd, onverminderd het recht van FAB5+ om andere schade of kosten voortvloeiende uit de beëindiging, zoals winstderving, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19. Kettingbeding

Art. 19.1. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is Opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover FAB5+ voor hun verzuimen.

Artikel 20. Meerdere partijen

Art. 20.1. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen FAB5+ enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 21. Rechtskracht

Art. 21.1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van FAB5+ geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Art. 22.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbintenissen, de plaats van vestiging van FAB5+ zal gelden.

3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 23. Geschillen

Art. 23.1. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden

beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van FAB5+, thans zijnde Tilburg, onverminderd het recht van FAB5+ om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 24. Conversie

Art. 24. 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor Opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.